Altijd actueel

Nieuws
Prinsjesdag 2023: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Ondanks de val van het kabinet zal op Prinsjesdag 2023 de presentatie van het pakket Belastingplan 2024 plaatsvinden. Naar verwachting zullen enkele maatregelen in dit pakket van belang zijn voor werkgevers.

In het Belastingplan 2023 zijn met betrekking tot de loonheffingen al diverse wijzigingen opgenomen die ingaan per 1 januari 2024. Daarbij valt te denken aan het vervallen van de verruimde vrije ruimte in de werkkostenregeling. Of de verhoging van de vaste reiskostenvergoeding van € 0,21 naar € 0,22 per kilometer en de aftopping van de 30%-regeling tot de zogeheten Balkenendenorm. Toch zal het pakket Belastingplan 2024 waarschijnlijk ook nog een paar wijzigingen bevatten. Gezien de demissionaire status van het kabinet, is het echter mogelijk dat bepaalde maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 niet doorgaan of later in werking treden dan gepland.

Opheffing van handhavingsmoratorium Wet DBA in 2025?

Op 1 januari 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) ingevoerd. Maar in principe blijft de handhaving van de Wet DBA achterwege. In een reactie op rapporten van de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk heeft het inmiddels demissionaire kabinet gesteld dit handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 te willen opheffen. De Belastingdienst zou dan weer met terugwerkende kracht handhaven tot de datum van opheffing. Handhaving bij situaties waarin sprake is van kwade trouw of een aanwijzing is al mogelijk. Misschien zal het pakket Belastingplan 2024 een voorstel bevatten om een einde te maken aan het handhavingsmoratorium, dan wel komen met een aangepaste of een nieuwe wet. Maar het is ook mogelijk dat zo’n voorstel als gevolg van de val van het kabinet er nog niet komt.

Vereenvoudigen vrijstelling OV-abonnement van loonheffing

In plaats van de huidige twee regelingen voor het onbelast verstrekken van OV-abonnementen door werkgevers moet er één vrijstelling komen. Deze wijziging maakt het onbelast verstrekken van OV-abonnementen eenvoudiger.

Herstel fout van het percentage van de vrije ruimte in de WKR

In het Belastingplan 2023 is het percentage van de eerste schijf voor de berekening van de vrije ruimte van de werkkostenregeling per 1 januari 2023 aangepast van 1,7% naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 zal dit percentage dalen van 3% naar 1,92%. Bij deze wijzigingen is het maximum bedrag aan beschikbare vrije ruimte na toepassing van de eerste schijf abusievelijk niet aangepast. Met deze wijziging vindt met tot 1 januari 2023 terugwerkende kracht herstel plaats.

Verplichte elektronische aanvraag S&O-inhoudingsplichtigen

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) verplicht de overheid om de elektronische weg aan te bieden voor aanvragen, bezwaren, klachten en andere verplichte officiële berichten aan een bestuursorgaan. Maar voor natuurlijke personen, rechtspersonen en bedrijven blijft het uitgangspunt dat elektronisch verkeer niet verplicht is te stellen. Voor S&O-inhoudingsplichtigen moet de wet een uitzondering maken. Zo blijft gewaarborgd dat het aanvraagproces via de elektronische weg verloopt.

Loonkostenvoordeel oudere werknemers

Per 1 januari 2026 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgeschaft, omdat de doelmatigheid van de regeling beperkt is. Tot dat moment kunnen werkgevers het voordeel krijgen als zij werknemers van 56 jaar of ouder in dienst nemen die een uitkering kregen van het UWV. Dit moet direct voorafgaand aan het moment van indiensttreding plaatsvinden. Wellicht vindt op Prinsjesdag 2023 ook de presentatie van het voorstel tot afschaffing van het LKV oudere werknemer plaats.

Bron: MvF 24-06-2022, MvF 08-05-2023 en Min. SZW 23-03-2023


Bekijk ook