Altijd actueel

Nieuws
Buitengewone verhoging minimumloon met 7,5% per 2024


Het kabinet kiest voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% per 1 januari 2024. Voor de zomer kan de Tweede Kamer een brief verwachten over de vormgeving hiervan en het verdere wetgevingsproces.


In het Kamerdebat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen vroegen Kamerleden onder meer naar de mogelijkheden tot een minimumloonverhoging. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en minister Kaag van Financiën gaan hier in een brief aan de Tweede Kamer op in. Zij geven aan dat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) de mogelijkheid staat dat de minister van SZW minimaal eens per vier jaar nagaat of er omstandigheden zijn die een bijzondere wijziging van het minimumloon wenselijk maken.
 

Buitengewone minimumloonverhoging komt bovenop indexatie

Als dat inderdaad zo is, kan de minister de hoogte van het minimumloon zelf aanpassen in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het gaat dan om een buitengewone minimumloonverhoging bovenop de reguliere indexatie, zonder medewerking van de Tweede Kamer. Van de mogelijkheid is niet eerder gebruikgemaakt. Zo’n aanpassing van de hoogte van het minimumloon heeft gevolgen voor een zeer groot aantal regelingen in de sociale zekerheid, fiscaliteit en toeslagen en daarbuiten, zoals uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering. De consequenties daarvan hebben de ministers op dit moment niet volledig in beeld. Zo’n verhoging zit er dan ook niet in per 1 juli 2022.
 

Wetsvoorstel nodig om doorwerking naar andere regelingen te voorkomen

Maar ook een verhoging per 1 januari 2023 met een AMvB vindt het kabinet onwenselijk, omdat dit zou betekenen dat alle aan het wettelijk minimumloon gekoppelde regelingen meestijgen. Dat geldt ook voor de regelingen die niet alleen op lage of middeninkomens zijn gericht. Om de doorwerking (deels) te doorbreken, is meer nodig dan een AMvB. Dat moet in wetswijzigingen worden uitgewerkt. En om daarvoor voldoende tijd te hebben, kiest het kabinet voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon met 7,5% per 1 januari 2024.
 

Bron: Rendement Online


Bekijk ook