Altijd actueel

Nieuws
Corona crisis en economische maatregelen
Onzekere tijden zijn er natuurlijk voor iedereen, maar voornamelijk voor u als ondernemer. Wellicht en hopelijk voor korte duur, maar financieel in ieder geval een strop en misschien voor sommige ondernemers zelfs fataal. De gevolgen op lange termijn zijn ook (nog) niet te overzien. U heeft de afgelopen dagen al veel informatie vernomen via onze website, social media en andere nieuwsbronnen. Wij willen u in dit bericht kort, krachtig en overzichtelijk vertellen wat de mogelijkheden zijn. De mogelijkheden zijn werktijdverkorting, uitstel van betalen belastingen, extra financiering banken en voorkomen van een faillissement. Helaas zijn er gisteren tijdens de persconferentie geen aanvullende regelingen naar voren gebracht waar wij eigenlijk op gehoopt hadden. Er is nog niets bekend over een vangnet voor ZZP’s en/of extra steun aan banken voor versoepeling krediet aan MKB-ondernemers.

Onderstaand de economische regelingen en maatregelen die van belang zijn en u als ondernemer kunt nemen:

Werktijdverkorting
Deze regeling is voor ondernemers met personeel (overigens is dit een bestaande regeling voor bedrijven die op welke manier dan ook in een crisis verkeren). Het betreft een tijdelijke oplossing waarbij de werkgever een tegemoetkoming krijgt in de vorm van een tijdelijke WW-uitkering voor zijn personeel van 70% van de salariskosten. UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan zijn werknemers. Werktijdverkorting is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het Coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen.

De regeling geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk(uren). Verbetert de situatie binnen 6 weken dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk, maar als er nog geen verbetering is dan kan verlenging worden aangevraagd. Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen dan moet dit aan het UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan het UWV te worden gemeld. Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits de werknemers voldoen aan de eisen van de werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.

Voorwaarden voor het toekennen van de werktijdverkorting zijn:
• Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het Coronavirus, die niet tot het normale ondernemersrisico behoren, worden aangetoond . Dus geen economische omstandigheden;
• Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering, bijv. door het Coronavirus zijn de vrachtopdrachten drastisch gedaald waardoor er minder werk is bij de afdeling transport.
• De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan. De verwachting is wel dat over een half jaar – in de zomer – het Coronavirus enorm is afgezwakt en de wereldhandel zich weer heeft hersteld.

De werktijdverkorting is eenvoudig aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel. Wij als kantoor kunnen hier ook mee helpen. Neem dan contact op met uw adviseur van onze loonadministratie.

Uitstel van betalen belastingen
Door de Corona-crisis zal uw liquiditeit wellicht ernstig onder druk komen te staan. De belastingdienst heeft toegezegd om de bestaande maatregelen van het aanvragen van uitstel voor het betalen van belasting soepel te hanteren. Hierbij maken wij onderscheid in lopende voorlopige belastingaanslagen 2020 (inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) en nog te betalen belastingen op aangifte als (loonheffingen en omzetbelasting).

De lopende voorlopige belastingaanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2020 kunnen, middels een verzoek aan de belastingdienst, eenvoudig verminderd worden. Dit dient te gebeuren met opgave van redenen dat het jaar 2020 een stuk lager zal worden of wellicht zelfs nihil of verliesgevend door de Corona-crisis. De belastingdienst zal dit vrijwel altijd accepteren en de voorlopige belastingaanslagen stopzetten en eventueel reeds betaalde voorlopige belastingaanslagen terugbetalen.

Voor de nog te betalen belastingen op aangifte als loonheffing en omzetbelasting kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Het verzoek voor uitstel van betaling moet schriftelijk worden onderbouwd. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stop. De gebruikelijke vereisten voor uitstel van betaling blijven in principe gelden (maximaal 12 maanden en zekerheid zijn de belangrijkste). Verwachting is dat deze vereisten ook soepel worden toegepast, evenzo als bij de vorige crisismaatregelen. Bij
toekenning zal de belastingdienst de invordering stoppen, dit kan door drukte enkele weken duren. De beoordeling of uw verzoek terecht was zal achteraf plaatsvinden. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op! De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus u moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen. Ons advies is dat u het standaard formulier van de Belastingdienst gebruikt. Dit formulier kunt u vinden via de volgende link:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verz_betalingsreg_betaling_ondernemers_ov1352o19fol.pdf

Uit de verklaring moet het volgende blijken:
• Aard van de betalingsproblemen.
• Haalbaarheid van inlopen in de toekomst.
• Aantonen dat de betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden zijn ontstaan (zoals corona gevolgen bij u of uw klanten) en dat dit niet behoort tot het normale bedrijfsrisico.
• Wellicht ook melden dat arbeidsduurverkorting is aangevraagd.

Dit formulier naar uw eigen eenheid sturen en naar de Belastingdienst in Heerlen, Postbus 10, 6400 AC te Heerlen. De ambtelijke molen loopt dan iets sneller.

Indien uw onderneming een BV betreft, dien er ook nog een zogenoemde melding betalingsonmacht te worden gedaan voor de belastingen die u niet kunt betalen. Dit is noodzakelijk omdat u anders als bestuurder/directeur van uw BV privé aansprakelijk kan worden gesteld. Deze melding doet u éénmalig voor een bepaald tijdvak. Wanneer u vervolgens de volgende tijdvakken de betreffende belastingen weer niet kunt betalen, hoeft u niet nogmaals deze melding te doen. Dit formulier kunt u vinden via de volgende link:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding_betalingsonmacht_belastingen_en_premies_ov941z13fol.pdf

Banken en extra financiering
Er is nog geen duidelijk gebaar van de regering en banken in hoeverre zij getroffen ondernemers door het Coronavirus extra zullen bijstaan. Ook hier is nu dus nog sprake van maatwerk en zal je zelf als ondernemer met je eigen bank in contact moeten treden. Naar verwachting zal de overheid hier middels een noodfonds ook een rol gaan spelen, maar hier is tot op heden nog niets concreets over bekend. Kortom op dit moment met uw bank in overleg treden en bekijken wat de mogelijkheden zijn tot verruiming van het krediet. Hierbij zal de bank ook kijken naar
uw huidige situatie en mogelijke zekerheid. Dit houdt in dat ondernemers die er al niet goed voorstaan en geen zekerheid kunnen bieden misschien geen aanvullende financiering van de bank zelfstandigen zouden kunnen krijgen. Signalen die wij nu door krijgen van de bank is dat deze wel soepel omgaan met het opschorten van de bestaande aflossingen van leningen. 

Om ondernemers tegemoet te komen heeft de overheid tijdelijk de criteria omtrent de Borgstellingsregeling MKBkredieten (BMKB) verruimd in verband met de Corona-crisis. Op deze manier moet het voor ondernemers makkelijker zijn om krediet te krijgen bij de Nederlandse banken om deze periode van tegenslag te overbruggen. Bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep MKB-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen. Voor aanvraag van deze regeling in overleg treden met uw bank of dit voor u situatie een mogelijkheid is. Doordat de staat zich meer garant heeft gesteld, zullen banken eerder geneigd zijn lening via BMKB te verstrekken. Nadeel is dat deze regeling niet binnen twee weken geregeld zal zijn, is de ervaring.

Faillissement voorkomen
Een laatste drastisch redmiddel en/of maatregel. Wat nu als op korte termijn niets helpt, de schulden zich opstapelen maar u vooralsnog een faillissement wil voorkomen. In dat geval zou u surseance van betaling kunnen aanvragen of een regeling treffen met uw schuldeisers. U kunt surseance van betaling aanvragen als u tijdelijke financiële problemen heeft die u binnen korte tijd kunt oplossen. De bedoeling van surseance van betaling is dat u een faillissement voorkomt. U vraagt surseance van betaling aan bij de rechtbank. U moet hiervoor een advocaat inschakelen. Uw advocaat stelt voor u een verzoekschrift op. Vervolgens krijgt u een bewindvoerder toegewezen. Tijdens de surseance van betaling kunnen schuldeisers hun schulden niet opeisen en heeft u dus tijdelijk ruimte/tijd om zaken op orde te stellen. 

Wij vertrouwen er op u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Laten we hopen dat het allemaal van korte duur is en het zo snel weer weggaat als het gekomen is. Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder van ons kantoor.
 


Bekijk ook