Altijd actueel

Nieuws
Aandachtspunten bij het herstructureren van (corona)schulden

Ondernemers die achterlopen met het betalen van hun (corona)schulden ontvangen de komende periode opnieuw een of meerdere brieven van de Belastingdienst, tenzij de ondernemer inmiddels contact heeft opgenomen met de Belastingdienst om andere afspraken te maken of regelingen te treffen. Een belangrijke regeling die de Belastingdienst op dit moment aanbiedt is het meewerken aan een saneringsverzoek als de onderneming in de kern financieel gezond en levensvatbaar is. Als het verzoek voor 1 april 2024 wordt ingediend is de Belastingdienst zelfs bereid om af te zien van de zogenaamde dubbele portie. In dit artikel krijg je belangrijke aandachtspunten als je voor je klant aan de slag gaat met herstructureren van (corona)schulden.

Aanmaningen komen eraan

Het heeft al in diverse media gestaan. De komende weken krijgen de ondernemers die een brief van de Belastingdienst met dagtekening 15 augustus 2023 hebben ontvangen, en daar niet op gereageerd hebben, een aanmaning voor elke aanslag die nog openstaat. De kosten van iedere aanmaning bedragen minimaal € 8 en maximaal € 16. Wordt op deze aanmaningen niet gereageerd, dan volgt er over een paar weken voor iedere aanslag een dwangbevel. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen, want de Belastingdienst kan voor een dwangbevel per betekening een bedrag van maximaal € 13.745 in rekening brengen.

Intrekkingsbrief nieuwe groep ondernemers

Daarnaast zal de Belastingdienst de komende weken een nieuwe groep ondernemers die zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van de coronaterugbetalingsregeling, een brief sturen dat deze beschikking wordt ingetrokken. Ook deze ondernemers zullen na het ontvangen van deze brief op korte termijn hun complete openstaande schuld dienen te betalen.

Deurwaarder op pad

Behalve dat de Belastingdienst aanmaningen, dwangbevelen en brieven verstuurt, zal de komende periode ook de deurwaarder vaker zijn gezicht laten zien en zo nodig beslag leggen. Daarnaast kan de Belastingdienst het faillissement aanvragen van een onderneming.

Kortom, ondernemers die achterlopen met betalen en niets van zich hebben laten horen zullen de komende periode geconfronteerd worden met de wettelijke bevoegdheden die de Belastingdienst heeft als het gaat om het invorderen van de belastingschulden.

Saneringsregeling staat nog open

Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat de staatssecretaris in zijn Kamerbrief van 31 augustus 2023 heeft aangegeven dat ondernemers met achterstallige betalingsverplichtingen nog op ieder moment in het invorderingstraject een saneringsverzoek kunnen indienen. Op het moment dat er een saneringsverzoek wordt ingediend, wordt de invordering tijdelijk stilgezet tenzij de belangen van de Staat zich daartegen verzetten.

Eisen saneringsverzoek

De eisen waaraan het saneringsverzoek dient te voldoen zijn vastgelegd in de tijdelijke instructie saneringen van 17 augustus 2023. Daarin is onder andere bepaald dat de invorderaar van de Belastingdienst genoegen neemt met hetzelfde percentage dat wordt aangeboden aan andere schuldeisers. Let op: dit geldt niet voor zogenaamde liquidatie-akkoorden. Hierbij wil de Belastingdienst altijd de zogenaamde ‘dubbele’ portie ontvangen. Vanaf het moment dat er een saneringsverzoek wordt ingediend dient de onderneming aan al zijn nieuw opkomende aangifte- en betalingsverplichtingen te blijven voldoen. 

Ook is het mogelijk dat een onderneming een saneringsverzoek indient met gebruikmaking van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Stuur daarbij aan op een minnelijke regeling. Bij IB-ondernemers kan bovendien gebruik worden gemaakt van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Ook hier geldt dat na het indienen van het verzoek de onderneming aan zijn reguliere nieuw opkomende aangifte- en betaalverplichtingen moet blijven voldoen en aan alle andere betalings- en aflossingsverplichtingen richting schuldeisers, tenzij hiervoor tijdelijk uitstel is verleend.

Niet alleen voor coronaschulden

Het soepele beleid van de Belastingdienst ten aanzien van saneringsverzoeken geldt overigens niet alleen als de onderneming door corona met liquiditeitsproblemen te kampen heeft. Ook bij andere oorzaken van liquiditeitsproblemen (denk aan sterk gestegen energie- of inkoopprijzen) geldt dat de ontvanger van de Belastingdienst een soepele houding met inachtneming van de eerder aangehaalde instructie toepast.

Denk goed na over het in te zetten saneringstraject

Ieder saneringstraject kent zijn eigen beleidsregels en beoordelingskaders. Het is dus belangrijk om hier van tevoren goed over na te denken. Is er ook sprake van een zogenaamde NOW-schuld dan zal een saneringsplan altijd moeten voldoen aan de WHOA-bepalingen, ook al wordt er aangestuurd op een minnelijke regeling.

Wordt er een (minnelijk) verzoek op basis van de WHOA-, MNSP- of WNSP-bepalingen gedaan, dan vervalt de eis dat het aanbod aan de Belastingdienst substantieel dient te zijn.

Maar er zijn meer verschillen tussen de beoordeling van een regulier saneringsverzoek of een sanering van de schulden via de WHOA, MNSP of WNSP. Denk aan de wijze waarop dient te worden omgegaan met schulden aan aandeelhouders of de mogelijkheden die er zijn om bepaalde schuldeisers buiten de sanering te houden.

Levensvatbaar en in de kern financieel gezond

Welk saneringstraject ook wordt ingezet: in alle gevallen geldt de eis dat de onderneming in de kern financieel gezond en levensvatbaar dient te zijn nadat de schuldsanering is doorgevoerd. Ook dient de onderneming vanaf het moment dat met het saneringstraject wordt gestart aan zijn nieuw opkomende verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: er mogen geen nieuwe schulden meer ontstaan. Gebeurt dat wel, dan zal een saneringsverzoek worden afgewezen. De onderneming verkeert dan in een kennelijke situatie van faillissement en de bestuurder of ondernemer zal daar dan ook naar dienen te handelen.

Continuïteitsbeoordeling

Nu het meer en meer duidelijk wordt dat een groot aantal ondernemingen met betalingsproblemen te kampen heeft, vraagt dat ook extra oplettendheid van de accountant en de MKB-adviseur. Daarbij is niets doen geen optie meer. De ondernemer dient te handelen en de accountant zal bij het afgeven van een (samenstel)verklaring nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan het continuïteitsvraagstuk. Tegelijkertijd biedt de huidige saneringsinstructie van de Belastingdienst tot in ieder geval 1 april 2024 voldoende handvatten om de klant met betalingsproblemen te helpen bij het saneren van zijn schulden. De accountant doet er dus goed aan om in de planning voor volgend jaar de ondernemers met betalingsproblemen als eerste te helpen.

Bron: Fiscaal Vanmorgen


Bekijk ook